Systemy zabezpieczenia technicznego

DSC 9047 ADT Wireless Security System_fullSystemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN) to profesjonalne, dedykowane rozwiązanie systemu bezpieczeństwa obiektu. Systemy sygnalizacji włamania oparte są na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego. Następnie sygnał przekazywany jest do Stacji Monitorowania Alarmów, do której podłączony jest system alarmowy danego obiektu. Stacja Monitorowania Alarmów, w przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej, powiadamia o zaistniałym zagrożeniu służby ochrony oraz właściciela obiektu. Najczęściej w momencie wykrycia włamania, centrala uruchamia również sygnały akustyczno – optyczne na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu.

GV-UBL1301-_213lESystemy telewizji przemysłowej (CCTV)

System Telewizji Przemysłowej (CCTV) to nowy wymiar w dziedzinie zabezpieczeń oraz idealne rozwiązanie w przypadku, kiedy pewne obszary lub obiekty wymagają stałej kontroli i nadzoru, a na ich terenie bezpieczeństwo i życie ludzkie może być zagrożone. Podstawowe funkcje systemu telewizji przemysłowej to: identyfikacja rodzaju zdarzenia, wykrywanie osób, identyfikacja osób, identyfikacja pojazdów – LPR ANPR, detekcja ruchu, zapis materiałów audio i wideo. Użytkownik zyskuje dzięki temu zastosowaniu szereg wyselekcjonowanych informacji niezbędnych dla utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa obszarów, czy obiektów podlegających zabezpieczeniu. Poprzez zwiększenie skuteczności pracy służb odpowiedzialnych za realizację zadań ochrony zwiększa się poziom bezpieczeństwa na chronionym obszarze. Sprawnie następuje wykrycie intruza, przekazanie informacji w formie obrazu i dźwięku do odbiorcy sygnału, zapis tego zdarzenia, pełną identyfikację i archiwizację.

Systemy kontroli dostępu (KD)kontrola-dostępu

Istnieje szereg zastosowań systemów kontroli dostępu:
System kontroli dostępu umożliwiający ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu.
System stosowany przy bramach wjazdowych na parking. Można w ten sposób kontrolować zajętość miejsc parkingowych lub ograniczyć dostęp do parkingu wyłącznie dla osób uprawnionych do parkowania.
Systemy kontroli czasu pracy. Umożliwiają one rejestrowanie i automatyczne rozliczanie czasu pracy. Rejestratory gromadzą w swojej pamięci informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Dane te można wysłać do komputera, a programy płacowe poddadzą je odpowiedniej obróbce.
System kontroli pracy wartowników. Pozwala on na weryfikację pracy służb chroniących dany obiekt. Można dzięki takiemu rozwiązaniu sprawdzić np. czy obchody są wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Każdy z wymienionych systemów może pracować jako niezależna aplikacja spełniająca zadania wynikające z cech charakterystycznych. Można również dokonać integracji poszczególnych modułów w jeden duży system, który pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z kontrolą dostępu.

bezprzewodowy_przycisk_pociagowy_przywolawczySystemy przywoławcze

System przywoławczy to niskonapięciowy, autonomiczny systemem stosowany w: szpitalach i klinikach, domach pomocy społecznej i domach opieki, sanatoriach, więzieniach, oraz zgodnie z normą DIN 0834 we wszystkich miejscach gdzie człowiek może wymagać pomocy. System przywoławczy posiada własną odrębną sieć, niezależną od innych systemów, umożliwiający kontrolowanie i monitorowanie urządzeń wchodzących w jego skład. Urządzenia wchodzące w skład systemu mogą oferować poza podstawowymi funkcjami, określonymi w normach, dodatkowe, które będą ułatwiać komunikację, czy pobyt np. pacjentom. Dodatkowymi funkcjami systemu są: sterowanie oświetleniem, komunikacja głosowa, odbiór stacji radiowych, zdalne sterowanie sprzętem TV oraz połączenia telefoniczne.

Systemy wykrywania gazów1[big]

Systemy wykrywania gazów powinny być stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość ulatniania się gazów toksycznych i wybuchowych. Zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona życia i zdrowia człowieka. System detekcji gazów ma zastosowanie w kotłowniach gazowych, halach ogrzewanych gazem, garażach, w przemyśle, jak również w budynkach jedno i wielorodzinnych, gdzie istnieje zagrożenie życia poprzez obecność tlenku węgla  lub ulatniającego się gazu (ziemnego lub propanu-butanu). Oferujemy montaż modułów alarmowych do zabezpieczenia i informowania z detektorów wykrywających gazy niebezpieczne. Moduły posiadają również zawory zamykające dopływy gazu.