Aktualności

Przepisy i wytyczne z zakresu ochrony ppoż

27.05.2014
|

Poniżej znajdują się regulacje prawne z zakresu ochrony. Aby zapoznać się z treścią ustawy lub rozporządzenia wystarczy kliknąć na wybrany dokument.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej – tekst ujednolicony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz […]